قرص روکشدار فینوسکار 5 میلی گرم

FINOSCAR 5MG F.C TAB

آتی فارمد [ ایران ]
داروهای مجاری ادرای

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب