محصولات شرکت SANOFI AVENTIS

محصولات شرکت SANOFI AVENTIS

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
PLAVIX Tablet 75 mg [قرص پلاویکس 75 میلی گرم] SANOFI AVENTIS Clopidogrel به زودی ...
SUPREFACT Injection 1 mg/ml,5.5 ml [ویال سوپرفکت 1میلی گرم/میلی لیتر 5.5 میلی لیتر] SANOFI AVENTIS Buserelin به زودی ...
STILNOX Tablet 10 mg [قرص استیل نوکس 10 میلی گرم] SANOFI AVENTIS Zolpidem به زودی ...
TELFAST Tablet 120 mg [قرص تلفست 120 میلی گرم] SANOFI AVENTIS Fexofenadine به زودی ...
TELFAST Tablet 180 mg [قرص تلفست 180 میلی گرم] SANOFI AVENTIS Fexofenadine به زودی ...
INSUMAN COMB25 Injection,Suspension 100 IU/ml, 3 ml(Cartridge) [کارتریج انسومن کومب 25 سوسپانسیون100 واحد/میلی لیتر 3میلی لیتر] SANOFI AVENTIS Insulin به زودی ...
INSUMAN BASAL Injection 100 IU/ml,5 ml [ویال انسومن بازال 100واحد/میلی لیتر 5میلی لیتر] SANOFI AVENTIS Insulin به زودی ...
LANTUS SOLOSTAR Injection 100 IU/ml,3 ml(Prefilled disposable pen) [قلم تزریق لانتوس سوستار 100واحد/میلی لیتر 3میلی لیتر] SANOFI AVENTIS Insulin به زودی ...
LANTUS Injection 100 IU/ml,3 ml(Cartridge) [کارتریج لانتوس 100واحد/میلی لیتر 3میلی لیتر] SANOFI AVENTIS Insulin به زودی ...
LANTUS Injection 100 IU/ml,10 ml [ویال لانتوس 100واحد/میلی لیتر 10 میلی لیتر] SANOFI AVENTIS Insulin به زودی ...
DEPAKINE CHRONO 500 MG Tablet [قرص دپاکین کرونو 500میلی گرم] SANOFI AVENTIS Sodium Valproate به زودی ...
DEPAKINE Injection,Powder 400 mg [پودر قابل تزریق دپاکین 400میلی گرم] SANOFI AVENTIS Sodium Valproate به زودی ...
RILUTEK Tablet 50 mg [قرص ریلوتک 50 میلی گرم] SANOFI AVENTIS Riluzole به زودی ...
EPILIM Syrup 200 mg/5 ml,300 ml [شربت اپیلیم 200میلی گرم/5میلی لیتر 300میلی لیتر] SANOFI AVENTIS Sodium Valproate به زودی ...
ELOXATIN Injection,Powder 100 mg [پودر قابل تزریق الوگزاتین 100 میلی گرم] SANOFI AVENTIS Oxaliplatin به زودی ...
ELOXATINInjection,Powder 50 mg [پودر قابل تزریق الوگزاتین 50 میلی گرم] SANOFI AVENTIS Oxaliplatin به زودی ...
ELOXATIN Injection,Solution 5 mg/ml,20 ml [ویال الوگزاتین 5میلی گرم/میلی لیتر 20میلی لیتر] SANOFI AVENTIS Oxaliplatin به زودی ...
ELOXATIN Injection,Solution 5 mg/ml,10 ml [ویال الوگزاتین 5میلی گرم/میلی لیتر 10میلی لیتر] SANOFI AVENTIS Oxaliplatin به زودی ...
GLUCANTIME Injection 300 mg/ml,5 ml [آمپول گلوکانتیم 300 میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر] SANOFI AVENTIS Meglumine Antimonate به زودی ...
IKOREL 20MG TABLET [قرص ایکورل 20 میلی گرم] SANOFI AVENTIS Nicorandil به زودی ...
IKOREL 10 mg tablet [قرص ایکورل 10 میلی گرم] SANOFI AVENTIS Nicorandil به زودی ...
Actonel Tab 35mg [قرص اکتونل 35 میلی گرم] SANOFI AVENTIS Risedronate به زودی ...
SABRIL 500Mg Filmtablet [قرص روکشدار سابریل 500میلی گرم] SANOFI AVENTIS Vigabatrin به زودی ...
DEPAKINE Tablet 200 mg [قرص آهسته رهش دپاکین 200میلی گرم] SANOFI AVENTIS Sodium Valproate به زودی ...
AMISULPRIDE 400MG TAB [قرص آمی سولپراید 400 میلی گرم] SANOFI AVENTIS Amisulpride به زودی ...
CORGARD 80MG TAB [قرص کورگارد 80 میلی گرم] SANOFI AVENTIS Nadolol به زودی ...
RITMODAN 100MG CAP [کپسول ریتمودان 100 میلی گرم] SANOFI AVENTIS Disopyramide به زودی ...
FASTURTEC 1.5 MG/ML INJ POWDER [پودر قابل تزریق فستورتک 1.5 میلی گرم/میلی لیتر] SANOFI AVENTIS Rasburicase به زودی ...
ARAVA 20 MG TAB [قرص آراوا 20 میلی گرم] SANOFI AVENTIS Leflunomide به زودی ...
ZALTRAP 25 MG/ML VIAL [ویال زالتراپ 25 میلی گرم/میلی لیتر] SANOFI AVENTIS Aflibercept به زودی ...
ZALTRAP 100 MG/ML VIAL [ویال زالتراپ 100 میلی گرم/میلی لیتر] SANOFI AVENTIS Aflibercept به زودی ...
CORDARONE 150MG/3ML INJ [آمپول کوردارون 150میلی گرم/3 میلی لیتر] SANOFI AVENTIS Amiodarone به زودی ...
DAONIL® 5MG TAB [قرص دائونیل 5 میلی گرم] SANOFI AVENTIS Glibenclamide به زودی ...
APIDRA SOLOSTAR 100IU/ML PRE-FILLED PEN 3ML [قلم از پیش پر شده اپیدرا سولوستار 100 واحد در میلی لیتر 3 میلی لیتری] SANOFI AVENTIS Insulin به زودی ...
CAPROBEL® 50MG TAB [قرص کاپروبل 50 میلی گرم] SANOFI AVENTIS Bicalutamide به زودی ...
TOUJEO SOLOSTAR 300IU/ML PEN [قلم توجئو سولستار 300واحد/میلی لیتر] SANOFI AVENTIS Insulin به زودی ...
Magnevie B6 Tablet [قرص مگنوی ب6] SANOFI AVENTIS Magnesium Supplement به زودی ...
ALDURAZYME 100U/5 ML AMP [آمپول آلدرازیم 100 واحد/5 میلی لیتر] SANOFI AVENTIS Laronidase به زودی ...
SURMONTIL 4% DROP [قطره سورمونتیل 4%] SANOFI AVENTIS Trimipramine به زودی ...
ROVAMYCINE 500MG Tablet [قرص روامایسین 500 میلی گرم] SANOFI AVENTIS Spiramycin به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب