محصولات شرکت GSK

محصولات شرکت GSK

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
AVAMYS Spray 27.5 mcg/dose,Nasal,120 doses [اسپری بینی آوامیس 27.5 میکروگرم/دوز 120 دوز] GSK Fluticasone به زودی ...
BECONASE Inhaler 50 mcg/ dose,Nasal,200 doses [اسپری بینی بکونیز 50میکروگرم/دوز 200 دوز] GSK Beclometasone به زودی ...
ENGERIX-B Injection 20 mcg,10 doses [واکسن انجریکس-بی 20 میکروگرم 10دوز] GSK Hepatitis B Vaccines به زودی ...
ENGERIX-B Injection 20 mcg,1 dose [واکسن انژریکس-بی 20 میکروگرم 1 دوز] GSK Hepatitis B Vaccines به زودی ...
FLIXONASE Inhaler 50 mcg/dose,Nasal [اسپری بینی فلوکسی نیز 50 میکروگرم/دوز] GSK Fluticasone به زودی ...
FLIXOTIDE Inhaler 125 mcg/dose,60 doses [اسپری فلوکسی تاید 125 میکروگرم/دوز 60 دوز] GSK Fluticasone به زودی ...
FLIXOTIDE Inhaler 250 mcg/dose,60 doses [اسپری فلیکسوتاید 250 میکروگرم/دوز 60 دوز] GSK Fluticasone به زودی ...
FLIXOTIDE Inhaler 50 mcg/dose,120 doses [اسپری فلکسوتاید 50 میکروگرم/دوز 120 دوز] GSK Fluticasone به زودی ...
FLUARIX Injection,Prefilled syringe [سرنگ آماده تزریق فلواریکس] GSK Influenza Vaccines به زودی ...
IMIGRAN Tablet 100 mg [قرص ایمیگران 100 میلی گرم] GSK Sumatriptan به زودی ...
IMIGRAN Tablet 50 mg [قرص ایمیگران 50 میلی گرم] GSK Sumatriptan به زودی ...
NIMBEX Injection 2 mg/ml,10 ml [آمپول نیمبکس 2 میلی گرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر] GSK Atracurium Besilate به زودی ...
NIMBEX Injection 2 mg/ml,2.5 ml [آمپول نیمبکس 2میلی گرم/میلی لیتر 2.5 میلی لیتر] GSK Atracurium Besilate به زودی ...
NIMBEX Injection 2 mg/ml,5 ml [آمپول نیمبکس 2 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر] GSK Atracurium Besilate به زودی ...
ZOVIRAX Injection,Powder 250 mg [پودر قابل تزریق زوویراکس 250 میلی گرم] GSK Aciclovir به زودی ...
VENTOLIN EVOHALER Inhaler 100 mcg/dose [اسپری ونتولین ایووهالر 100 میکروگرم/دوز] GSK Salbutamol به زودی ...
ULTIVA Injection,Powder 2 mg [پودر قابل تزریق اولتیوا 2 میلی گرم] GSK Remifentanil به زودی ...
ULTIVA Injection,Powder 5 mg [پودر قابل تزریق یولتیوا 5 میلی گرم] GSK Remifentanil به زودی ...
ULTIVA Injection,Powder 1mg [پودر قابل تزریق اولتیوا 1 میلی گرم] GSK Remifentanil به زودی ...
TRACRIUM Injection 10 mg/ml,5 ml [آمپول تراکریوم 10 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر] GSK Atracurium Besilate به زودی ...
TRACRIUM Injection 10 mg/ml,2.5 ml [آمپول تراکریوم 10 میلی گرم/میلی لیتر 2.5 میلی لیتر] GSK Atracurium Besilate به زودی ...
SEREVENT Inhaler 25 mcg/dose,120 doses [اسپری سرونت 25 میکروگرم/دوز 120 دوز] GSK Salmeterol به زودی ...
SEPTRIN Injection 480 mg/5 ml [آمپول سپترین 480 میلی گرم/5 میلی لیتر] GSK Co-trimoxazole به زودی ...
REQUIP Tablet 1 mg [قرص رکوئیپ 1 میلی گرم] GSK Ropinirole به زودی ...
REQUIP Tablet 0.25 mg [قرص رکویییپ 0.25 میلی گرم] GSK Ropinirole به زودی ...
RELENZA Inhaler 5 mg/blister [ویال استنشاقی رلنزا 5 میلی گرم/بلیستر] GSK Zanamivir به زودی ...
PANADOL Suppository 125 mg [شیاف پانادول 125 میلی گرم] GSK Acetaminophen به زودی ...
OTOSPORIN OTIC DROP [قطره گوشی اتوسپورین] GSK Polymyxin NH به زودی ...
SERETIDE Inhaler 25/250 mcg [اسپری سرتاید 25/250 میکروگرم] GSK Salmeterol+Fluticasone به زودی ...
SERETIDE Inhaler 25/50 mcg [اسپری سرتاید 25/50 میکروگرم] GSK Salmeterol+Fluticasone به زودی ...
SERETIDE Inhaler 25/125 mcg [اسپری سرتاید 25/125 میکروگرم] GSK Salmeterol+Fluticasone به زودی ...
SERETIDE DISKUS 50/100 mcg [سرتاید دیسکوس 50/100 میکروگرم] GSK Salmeterol+Fluticasone به زودی ...
SERETIDE DISKUS 50/500 mcg [سرتاید دیسکوس 50/500 میکروگرم] GSK Salmeterol+Fluticasone به زودی ...
SERETIDE DISKUS 50/250 mcg [سرتاید دیسکوس 50/250 میکروگرم] GSK Salmeterol+Fluticasone به زودی ...
Lamictal 100 mg Tab [قرص لامیکتال ۱۰۰ میلی گرم] GSK Lamotrigine به زودی ...
Lamictal 50 mg Tab [قرص لامیکتال 50 میلی گرم] GSK Lamotrigine به زودی ...
Lamictal 25 mg Tab [قرص لامیکتال 25 میلی گرم] GSK Lamotrigine به زودی ...
FEFOL CAP [کپسول فیفول (ففول جعبه سبز)] GSK Ferrous sulfate+folic acid به زودی ...
LEUKERAN® 2MG TAB [قرص لئوکران 2 میلی گرم] GSK Chlorambucil به زودی ...
DAPSON GSK 100 MG TABLET [قرص داپسون جی اس کا 100 میلی گرم] GSK Dapsone به زودی ...
HYCAMTIN 4MG VIAL [ویال هایمکتین 4 میلی گرم] GSK Topotecan به زودی ...
VOTRIENT 200 MG TAB [قرص وترینت 200 میلی گرم] GSK Pazopanib به زودی ...
TYKERB 250MG TAB [قرص تایکرب 250 میلی گرم] GSK Lapatinib به زودی ...
PAXIL 20 MG TAB [قرص پکسیل 20 میلی گرم -پاکسیل] GSK Paroxetine به زودی ...
AVODART 0.5MG Capsule [کپسول آوودارت 0.5 میلی گرم] GSK Dutasteride به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب