ویال پیپراکسیل 2 گرم

PIPERAXILL 2G VIAL

داروسازی جابربن حیان [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی جابربن حیان

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب