ویال آسیکلوویر جابر 500 میلی گرم


ACICLOVIR JABER 500MG VIAL

داروسازی جابربن حیان [ ایران ]
ضد ویروسها

داروسازی جابربن حیان

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب