آتنولول

داروهای قلبی عروقی
! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

موارد مصرف آتنولول

آتنولول در درمان آنژين صدري مزمن، كنترل زيادي فشار خون( به تنهايي يا همراه ساير داروهاي كاهنده فشار خون) و پيشگيري از انفاركتوس مجدد ميوكارد مصرف مي‌شود.

مکانیسم اثر آتنولول

مهارکننده رقابتی پاسخ به تحریک بتا آدرنرژیک است، به طور انتخابی رسپتورهای بتا 1 را مهار می کند و به جز در دوزهای بالا، اثری روی رسپتورهای بتا 2 ندارد.

فارماکوکینتیک آتنولول

حدود 60-50 درصد دارو از مجراي گوارش جذب می‌شود. پيوند اين دارو به پروتئين‌هاي پلاسما اندك است. متابوليسم دارو به مقدار كم در كبد صورت مي‌گيرد. نيمه‌عمر دارو 7-6 ساعت و زمان لازم براي رسيدن به اوج اثر 4-2 ساعت مي‌باشد. 100-85 درصد دارو به صورت تغيير نيافته از راه كليه دفع مي‌شود.

منع مصرف آتنولول

اين دارو در شوك قلبي، نارسايي آشكار قلب، بلوك قلبي درجه دو يا سه دهليزي-بطني، برادي كاردي سينوسي و كاهش فشار خون سيستوليك به كمتر از 100 ميلي‌ليتر جيوه(براي پيشگيري از انفاركتوس مجدد ميوكارد) نبايد مصرف شود.

عوارض جانبی آتنولول

برادي كاردي علامتي (سرگيجه)، اسپاسم برونش(اشكال در تنفس يا خس خس سينه)، نارسايي احتقاني قلب(تورم مچ پا و اندام‌هاي تحتاني، تنگي نفس)،‌افسردگي رواني و كاهش گردش خون محيطي(سردي دست‌ها و پاها) با مصرف اين دارو گزارش شده است.

تداخلات دارویی آتنولول

مقدار مصرف انسولين و داروهاي خوراكي پايين‌آورنده قند خون، هنگام مصرف همزمان با اين دارو بايد تنظيم گردد تا ازكاهش بيش از حد قند خون جلوگيري شود. در صورت مصرف همزمان داروهاي مسدودكننده گيرنده بتا-يك آدرنرژيك با داروهاي مسدودكننده كانال‌هاي كلسيمي يا كلونيدين، اثرات كاهش فشار خون ممكن است تشديد شود. مصرف همزمان داروهاي مهاركننده مونوآمين اكسيداز با اين دارو(مانند فورازوليدون و پروكاربازين) به علت امكان افزايش شديد فشار خون، توصيه نمي‌شود. در صورت مصرف همزمان اين دارو با آمين‌هاي مقلد سمپاتيك كه داراي فعاليت بتا-آدرنرژيك هستند،ممکن است اثرات هر دو دسته دارو کاهش یابند. گزانتین ها در صورت مصرف همزمان با این دارو ممكن است موجب مهار اثرات درماني هر دو دسته دارو شوند. همچنين، كليرانس تئوفليلن افزايش مي‌يابد.

هشدار ها آتنولول

1- مصرف اين دارو در موارد زير بايد با احتياط فراوان صورت گيرد: سابقه آلرژي، آسم نايژه‌اي، آمفيزم يا برونشيت غير آلرژيك، نارسايي احتقاني قلب، ديابت، پركاري تيروئيد، افسردگي رواني يا سابقه ابتلاء به آن.

2- مقدار مصرف اين دارو در سالمندان بايد بر اساس پاسخ بيمار تعيين شود، زيرا از يك طرف به علت كاهش حساسيت اين بيماران به اثر دارو ممكن است افزايش مقدار مصرف لازم باشد و از طرفي ديگر به علت كاهش توانايي متابوليسم و دفع دارو كاهش مقدار مصرف ممكن است ضرورت يابد.
3- در بيماران مبتلا به عيب كار كليه، مقادير مصرف آتنولول بايد كاهش يابد.
4- در صورت بروز افسردگي ناشي از اين دارو، مصرف آن بايد قطع شود.
5- اگر بعد از يك دوره درمان طولاني با اين دارو قطع مصرف آن ضرورت پيدا كند، بايد به تدريج و حداقل طي سه روز تا دو هفته مصرف دارو قطع شود. در طول اين مدت، بيمار بايد از فعاليت‌هاي شديد بدني پرهيز كند تا خطر بروز انفاركتوس ميوكارد يا آريتمي به حداقل برسد. اگر پس از قطع مصرف دارو، علايم قطع مصرف بروز كرد، بايد مصرفدارو را به طور موقت مجدداً شروع نمود و به دنبال بهبود بيمار، مصرف دارو را با احتياط قطع كرد.
6- در طول مصرف اين دارو، پيگيري عملكرد قلب، تعيين نبض، اندازه‌گيري فشار خون و ثبت نوار قلبي و اندازه‌گيري ضربان قلب ضروري است.

توصیه های دارویی آتنولول

الف-- هيچ يك از نوبت‌هاي مصرف اين دارو نبايد فراموش شود، به خصوص اگر روزي يك بار مصرف می شود.

ب - اين دارو، زيادي فشار خون را درمان نمي‌كند، بلكه آن را كنترل مي‌نمايد. مصرف آن ممكن است تا پايان عمر ضروري باشد.

ج- مصرف دارو، حتي رد صورت احساس بهبودي، بايد ادامه يابد.

د- در صورتي كه يك نوبت مصرف دارو فراموش شود، به محض به ياد آوردن آن نوبت بايد مصرف شود، ولي اگر تا زمان مصرف نوبت بعدي 8 ساعت باقيمانده باشد، از مصرفآن نوبت بايد خودداري شود و مقدار مصرف بعدي نيز دو برابر نگردد.

ه- در بيماران مبتلا به ديابت، با مصرف اين دارو علايم كمي قند خون ممكن است پوشانده شود يا غلظت قند خون افزايش يابد يا كاهش قند خون طولاني شود.

و- از مصرف با ساير داروها، به ويژه داروهاي مقلد سمپاتيك كه نياز به نسخه پزشك ندارند، بايد خودداري گردد.

ز- قبل از قطع مصرف دارو، بايد با پزشك مشورت شود.

ح- به علت احتمال بروز سرگيجه، خواب‌آلودگي و منگي، هنگام رانندگي يا كار با وسايلي كه نياز به هوشياري دارند، بايد احتياط نمود.

دارو های هم گروه آتنولول

D :
Use in LIFE-THREATENING emergencies when no safer drug available. Positive evidence of human fetal risk.

Lactation: Drug enters breast milk; neonates born to mothers who are receiving atenolol at parturition or breastfeeding may be at risk for hypoglycemia and bradycardia; use with caution
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
00114
14235
00115

اسامی تجاری موجود در ایران

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
قرص آتنولول دی پی 50 میلی گرم
قرص اتنولول اف سی پی 50 میلی گرم
قرص آتنولول رها 50 میلی گرم
قرص آتنولول سجاددارو 50 میلی گرم
قرص آتنولول سامی ساز 50 میلی گرم
قرص اتنولول-جالینوس 50 میلی گرم
قرص آتنولول-سبحان 50 میلی گرم
قرص آتنوکیم 100 میلی گرم
قرص اتنولول دی پی 100 میلی گرم
قرص آتنولول اف سی پی 100 میلی گرم
قرص آتنولول فارماشیمی 100 میلی گرم
قرص آتنولول پورسینا 100 میلی گرم
قرص آتنولول رها 100 میلی گرم
قرص آتنولول روزدارو 100 میلی گرم
قرص آتنولول سجاددارو 100 میلی گرم
قرص آتنولول سامی ساز 100 میلی گرم
قرص آتنولول-اکسیر 100 میلی گرم
قرص آتنولول-جالینوس 100 میلی گرم
قرص آتنولول-ندا 100 میلی گرم
قرص آتنولول-سبحان 100 میلی گرم
قرص آتنولول-تدافارم 100 میلی گرم
قرص آتنولول تولید دارو 100 میلی گرم
قرص آتنولول ساپونین 50 میلی گرم
قرص آتنولول پورسینا 50 میلی گرم
قرص آتنولول-تدافارم 50 میلی گرم
قرص آتنوکیم 50 میلی گرم
قرص آتنولول-اکسیر 50 میلی گرم
قرص آتنولول راموفارمین 50 میلی گرم
قرص اکتولول 100 میلی گرم
قرص اکتولول 50 میلی گرم
قرص هیپرس 100 میلی گرم
Atenolol available in Iran

Atenolol available in Iran

Brand names
ATENOLOL DP 50MG TAB
ATENOLOL FCP 50MG TAB
ATENOLOL RAHA 50MG TAB
ATENOLOL SAJAD DAROU 50MG TAB
ATENOLOL SAMISAZ 50MG TAB
ATENOLOL-JALINOUS 50MG TAB
ATENOLOL-SOBHAN 50MG TAB
ATENOKIM 100MG TAB
ATENOLOL DP 100MG TAB
ATENOLOL FCP 100MG TAB
ATENOLOL PHARMACHEMI 100MG TAB
ATENOLOL PURSINA 100MG TAB
ATENOLOL RAHA 100MG TAB
ATENOLOL RUZDAROU 100MG TAB
ATENOLOL SAJAD DAROU 100MG TAB
ATENOLOL SAMISAZ 100MG TAB
ATENOLOL-EXIR 100MG TAB
ATENOLOL-JALINOUS 100MG TAB
ATENOLOL-NEDA 100MG TAB
ATENOLOL-SOBHAN 100MG TAB
ATENOLOL-TEDAPHARM 100MG TAB
ATENOLOL TOLID DAROU 100MG TAB
ATENOLOL SAPONIN 50MG TAB
ATENOLOL PURSINA 50MG TAB
ATENOLOL-TEDAPHARM 50MG TAB
ATENOKIM 50MG TAB
ATENOLOL-EXIR 50MG TAB
ATENOLOL RAMOPHARMIN 50MG TAB
ACTOLOL 100 MG TAB
ACTOLOL 50 MG TAB
HIPRES® 100MG TAB
داروسازی عبیدی گلوریپا داروسازی عبیدی اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info فروشگاه دارویاب آموزش تکنسین دارویی اصفهان
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب