محصولات شرکت داروسازی سجاد داروی شرق

محصولات شرکت داروسازی سجاد داروی شرق

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
SIMVASTATIN SAJAD DAROU 20MG TAB [قرص سیمواستاتین سجاد دارو 20 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Simvastatin به زودی ...
PIOGLITAZONE SAJADDAROU 45MG TAB [قرص پیوگلیتازون سجاد دارو 45 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Pioglitazone به زودی ...
PIOGLITAZONE SAJAD DAROU 30MG TAB [قرص پیوگلیتازون سجاد دارو 30 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Pioglitazone به زودی ...
PIOGLITAZONE SAJADDAROU 15MG TAB [قرص پیوگلیتازون سجاد دارو 15 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Pioglitazone به زودی ...
OMEPRAZOLE SAJAD DAROU 20MG CAP [کپسول امپرازول ساج دارو 20 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Omeprazole به زودی ...
ATENOLOL SAJAD DAROU 50MG TAB [قرص آتنولول سجاددارو 50 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Atenolol به زودی ...
ATENOLOL SAJAD DAROU 100MG TAB [قرص آتنولول سجاددارو 100 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Atenolol به زودی ...
METOLOPRESS 50MG TAB [قرص متولوپرس 50 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Metoprolol به زودی ...
CELEXOSAD 100MG CAP [کپسول سلکسوسد 100 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Celecoxib به زودی ...
CELEXOSAD 200MG CAP [کپسول سلکسوسد 200 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Celecoxib به زودی ...
CLOPIDOGREL SAJAD DAROU 75MG TAB [قرص کلوپیدوگرل سجاد دارو 75 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Clopidogrel به زودی ...
FLUOXETINE SAJAD DAROU 20MG CAP [کپسول فلوکستین سجاد دارو 20 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Fluoxetine به زودی ...
FLUOXETINE SAJAD DAROU 10MG CAP [کپسول فلوکستین سجاددارو 10 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Fluoxetine به زودی ...
ASA SAJAD DAROU 100MG CHEWABLE TAB [قرص جویدنی آ اس آ سجاد دارو 100میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Aspirin به زودی ...
VALPROATE SODIUM SAJADDARO 200MG TAB [قرص والپروات سدیم سجاد دارو 200 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Sodium Valproate به زودی ...
TOLTERODINE SAJADDAROU 2MG TAB [قرص تولتریدین ساج دارو 2 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Tolterodine به زودی ...
TOLTERODINE SAJADDAROU 1MG TAB [قرص تولتریدین سجاد دارو 1 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Tolterodine به زودی ...
PROTORABEX 20MG TAB [قرص پروتورابکس 20 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Rabeprazole به زودی ...
COLIBSAN 200MG ER CAP [کپسول آهسته رهش کولیبسان 200 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Mebeverine به زودی ...
LANSOSAD 30MG CAP [کپسول لانسوساد 30 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Lansoprazole به زودی ...
LANSOSAD 15MG CAP [کپسول لانسوساد 15 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Lansoprazole به زودی ...
TORADOLAC 10MG TAB [قرص تورادولاک 10 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Ketorolac به زودی ...
GABATRANS 300MG CAP [کپسول گاباترانس 300 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Pregabalin به زودی ...
GABATRANS 200MG CAP [کپسول گاباترانس 200 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Pregabalin به زودی ...
GABATRANS 100MG CAP [کپسول گاباترانس 100 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Pregabalin به زودی ...
SAFEXOFAST 120MG TAB [قرص سافکسوفست 120 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Fexofenadine به زودی ...
SAFEXOFAST 180MG TAB [قرص سافکسوفست 180 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Fexofenadine به زودی ...
SAFEXOFAST 60MG TAB [قرص سافکسوفست 60 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Fexofenadine به زودی ...
CARDIBOSENT® 125MG TAB [قرص کاردیبوسنت 125 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Bosentan به زودی ...
ZITHROSAD 500 Capsule [کپسول زیتروسد 500 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Azithromycin به زودی ...
ZITHROSAD 250MG Capsule [کپسول زیتروسد 250 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Azithromycin به زودی ...
JANUSAD 50 MG Tablet [قرص جانوسد 50 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Sitagliptin به زودی ...
JANUSAD 100 MG Tablet [قرص جانوسد 100 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Sitagliptin به زودی ...
JANUSAD 25 MG Tablet [قرص جانوسد 25 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Sitagliptin به زودی ...
CRESTOSAD 20 MG Tablet [قرص کرستوسد 20 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Rosuvastatin به زودی ...
CRESTOSAD 5 MG Tablet [قرص کرستوسد 5 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Rosuvastatin به زودی ...
CRESTOSAD 10 MG Tablet [قرص کرستوسد 10 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Rosuvastatin به زودی ...
CRESTOSAD 40 MG Tablet [قرص کرستوسد 40 میلی گرم] داروسازی سجاد داروی شرق Rosuvastatin به زودی ...
شرکت داروسازی سجاد داروی شرق
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب