کرم موضعی ناژوکائین پی - ناژو-کایین پی

NAJO CAINE P TOPICAL CREAM

داروسازی ایران ناژو [ ایران ]
بیحس کننده های موضعی

داروسازی ایران ناژو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب