قرص ویزیکر 10 میلی گرم

VESICARE 10MG TAB

ASTELLAS [ ژاپن ]
بهستان دارو
داروهای مجاری ادرای

ASTELLAS

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب