محصولات شرکت کوبل دارو

محصولات شرکت کوبل دارو

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
APOTEL Injection 150 mg/ml,6.7 ml [آمپول آپوتل 150 میلی گرم/میلی لیتر 6.7 میلی لیتر] UNI-PHARMA Acetaminophen به زودی ...
VIALEBEX Injection,Solution 20%,50 ml [محلول ویالبکس 20% 50 میلی لیتر] LFB BIOMEDICAMENTS Albumin به زودی ...
FOSAMAX Tablet 70 mg [قرص فوزاماکس 70 میلی گرم - فوزامکس] MERCK SHARP & DOHME Alendronate به زودی ...
FACTAN 500IU [فاکتان 500 واحد] LFB Factor VIII به زودی ...
EMEND Capsule 125 mg [کپسول امند 125 میلی گرم] MERCK SHARP & DOHME Aprepitant به زودی ...
EMEND Capsule 80 mg [کپسول امند 80 میلی گرم] MERCK SHARP & DOHME Aprepitant به زودی ...
HYABAK Drop,Ophthalmic [قطره چشمی هیاباک - هایابک] THEA Hypromellose به زودی ...
TRACLEER Tablet 12.5 mg [قرص تراکلیر 125 میلی گرم] ACTELION Bosentan به زودی ...
TRACLEER Tablet 62.5 mg [قرص تراکلییر 62.5 میلی گرم] ACTELION Bosentan به زودی ...
PULMICORT Inhaler 0.25 mg/ml(Nebulizer Suspension) [نبول پالمیکورت 0.25 میلی گرم/میلی لیتر] ASTRAZENECA Budesonide به زودی ...
PULMICORT Inhaler 0.5 mg/ml(Nebulizer Suspension) [نبول پالمیکورت 0.5میلی گرم/میلی لیتر] ASTRAZENECA Budesonide به زودی ...
PULMICORT TURBUHALER Inhaler 100 mcg/dose [اسپری استنشاقی پالمیکورت توربوهالر 100میکروگرم/دوز] ASTRAZENECA Budesonide به زودی ...
PULMICORT TURBUHALER Inhaler 400 mcg/dose,100 doses [اسپری استنشاقی پالمیکورت توربوهالر 400میکروگرم/دوز 100دوز] ASTRAZENECA Budesonide به زودی ...
PULMICORT TURBUHALER Inhaler 200 mcg/dose [اسپری استنشاقی پالمیکورت توربوهالر 200میکروگرم/دوز] ASTRAZENECA Budesonide به زودی ...
RHINOCORT AQUA Inhaler 64 mcg/dose,120 doses,Nasal [اسپری بینی پالمیکورت آکوا 64میکروگرم/دوز 120دوز] ASTRAZENECA Budesonide به زودی ...
MARCAINE 0.5% SPINAL HEAVY 0.5% Injection 20 mg/4ml(0.5%), spinal [آمپول تزریق نخاعی مارکائین0.5% اسپاینال هوی 0.5% 20میلی گرم/4میلی لیتر] ASTRAZENECA Bupivacaine به زودی ...
CANCIDAS Injection,Powder 50 mg [پودر آماده تزریق کانسیداس 50میلی گرم] MERCK SHARP & DOHME Caspofungin به زودی ...
CANCIDAS Injection,Powder 70 mg [پودر آماده تزریق کانسیداس 70 میلی گرم] MERCK SHARP & DOHME Caspofungin به زودی ...
PLAVIX Tablet 75 mg [قرص پلاویکس 75 میلی گرم] SANOFI AVENTIS Clopidogrel به زودی ...
TAXOTERE Injection 20 mg,0.5 ml [آمپول تاکسوتر 20 میلی گرم/ 0.5 میلی لیتر] AVENTIS PHARMA Docetaxel به زودی ...
TAXOTERE Injection 80 mg,2 ml [آمپول تاکسوتر 80 میلی گرم/2میلی لیتر] AVENTIS PHARMA Docetaxel به زودی ...
TRUSOPT Drop,Ophthalmic 2% [قطره چشمی تروسوپت 2% (تروسپت)] MERCK SHARP & DOHME Dorzolamide به زودی ...
CLEXANE Injection 100 mg/ml, 0.2 ml Syringe [سرنگ آماده تزریق کلگزان 100 میلی گرم/میلی لیتر 0.2 میلی لیتر] AVENTIS PHARMA Enoxaparin Sodium به زودی ...
CLEXANE Injection 100 mg/ml, 0.4 ml Syringe [سرنگ آماده تزریق کلگزان 100 میلی گرم/میلی لیتر 0.4 میلی لیتر] AVENTIS PHARMA Enoxaparin Sodium به زودی ...
CLEXANE Injection 100 mg/ml, 0.6 ml Syringe [سرنگ آماده تزریق کلگزان 100 میلی گرم/میلی لیتر 0.6 میلی لیتر] AVENTIS PHARMA Enoxaparin Sodium به زودی ...
CLEXANE Injection 100 mg/ml, 0.8 ml Syringe [سرنگ آماده تزریق کلگزان 100 میلی گرم/میلی لیتر 0.8 میلی لیتر] AVENTIS PHARMA Enoxaparin Sodium به زودی ...
OXIS TURBUHALER Inhaler/Powder 9 mcg/dose [پودر استنشاقی اوکسیس توربوهالر 9میکروگرم/دوز] ASTRAZENECA Formoterol به زودی ...
OXIS TURBUHALER Inhaler/Powder 4.5 mcg/dose [پودر استنشاقی اوکسیس توربوهالر 4.5 میکروگرم/دوز] ASTRAZENECA Formoterol به زودی ...
ELANTAN LONG Capsule 50 mg,Extended Release [کپسول آهسته رهش الانتان لانگ 50میلی گرم] SCHWARZ PHARMA Isosorbide Dinitrate به زودی ...
MERONEM Injection,Powder 1 g [پودر قابل تزریق مرونم 1 گرم] ASTRAZENECA Meropenem به زودی ...
MERONEM Injection,Powder 500 mg [پودر قابل تزریق مرونم 500 میلی گرم] ASTRAZENECA Meropenem به زودی ...
DIPRIVAN Injection 10mg/ml,50 ml [ویال دیپریوان 10میلی گرم/ میلی لیتر 50 میلی لیتر] ASTRAZENECA Propofol به زودی ...
DIPRIVAN Injection 10mg/ml,20 ml [ویال دیپریوان 10 میلی گرم/میلی لیتر 20 میلی لیتر] ASTRAZENECA Propofol به زودی ...
ACCOLATE Tablet 20 mg [قرص آکولات 20 میلی گرم] ASTRAZENECA Zafirlukast به زودی ...
PROSTAVASIN Injection,Powder 20 mg [پودر قابل تزریق پروستاواسین 20 میلی گرم] UCB PHARMA Alprostadil به زودی ...
SUPREFACT Injection 1 mg/ml,5.5 ml [ویال سوپرفکت 1میلی گرم/میلی لیتر 5.5 میلی لیتر] SANOFI AVENTIS Buserelin به زودی ...
BUSILVEX Injection 6 mg/ml,10 ml [آمپول بوسیلوکس 6میلی گرم/میلی لیتر 10میلی لیتر] PIERRE FABRE ONCOLOGY Busulfan به زودی ...
STILNOX Tablet 10 mg [قرص استیل نوکس 10 میلی گرم] SANOFI AVENTIS Zolpidem به زودی ...
STOCRIN Solution,Oral 150 mg/5 ml [محلول خوراکی استوکرین 150میلی گرم/5میلی لیتر] MERCK SHARP & DOHME Efavirenz به زودی ...
STOCRIN Tablet 200 mg [قرص استوکرین 200 میلی گرم] MERCK SHARP & DOHME Efavirenz به زودی ...
STOCRIN Tablet 600 mg [قرص استوکرین 600 میلی گرم] MERCK SHARP & DOHME Efavirenz به زودی ...
FENTANYL RENAUDIN Injection 50 mcg/ml,10 ml [آمپول فنتانیل رنائودین 50میکروگرم/میلی لیتر 10میلی لیتر] RENAUDIN Fentanyl به زودی ...
FERRO SANOL DUODENAL Capsule 100 mg Fe2+ [کپسول فروسانول دئودنال 100میلی گرم] UCB PHARMA به زودی ...
TELFAST Tablet 120 mg [قرص تلفست 120 میلی گرم] SANOFI AVENTIS Fexofenadine به زودی ...
TELFAST Tablet 180 mg [قرص تلفست 180 میلی گرم] SANOFI AVENTIS Fexofenadine به زودی ...
TEGELINE Injection,Powder 50 mg/ml,100 ml [ویال تجلین 5 گرم/100میلی لیتر] LFB BIOMEDICAMENTS Normal Immunoglobulins به زودی ...
INSUMAN COMB25 Injection,Suspension 100 IU/ml, 3 ml(Cartridge) [کارتریج انسومن کومب 25 سوسپانسیون100 واحد/میلی لیتر 3میلی لیتر] SANOFI AVENTIS Insulin به زودی ...
INSUMAN BASAL Injection 100 IU/ml,5 ml [ویال انسومن بازال 100واحد/میلی لیتر 5میلی لیتر] SANOFI AVENTIS Insulin به زودی ...
LANTUS SOLOSTAR Injection 100 IU/ml,3 ml(Prefilled disposable pen) [قلم تزریق لانتوس سوستار 100واحد/میلی لیتر 3میلی لیتر] SANOFI AVENTIS Insulin به زودی ...
LANTUS Injection 100 IU/ml,3 ml(Cartridge) [کارتریج لانتوس 100واحد/میلی لیتر 3میلی لیتر] SANOFI AVENTIS Insulin به زودی ...
LANTUS Injection 100 IU/ml,10 ml [ویال لانتوس 100واحد/میلی لیتر 10 میلی لیتر] SANOFI AVENTIS Insulin به زودی ...
NAVELBINE Injection 10 mg/ml,5 ml [آمپول ناولبین 10میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر] PIERRE FABRE ONCOLOGY Vinorelbine به زودی ...
NAVELBINE Injection 10 mg/ml,1 ml [آمپول ناولبین 10میلی گرم/میلی لیتر 1میلی لیتر] PIERRE FABRE ONCOLOGY Vinorelbine به زودی ...
NAVELBINE Capsule 30 mg [کپسول ناولبین 30 میلی گرم] PIERRE FABRE ONCOLOGY Vinorelbine به زودی ...
NAVELBINE Capsule 20 mg [کپسول ناولبین 20 میلی گرم] PIERRE FABRE ONCOLOGY Vinorelbine به زودی ...
DEPAKINE CHRONO 500 MG Tablet [قرص دپاکین کرونو 500میلی گرم] SANOFI AVENTIS Sodium Valproate به زودی ...
DEPAKINE Injection,Powder 400 mg [پودر قابل تزریق دپاکین 400میلی گرم] SANOFI AVENTIS Sodium Valproate به زودی ...
AGGRASTAT Injection 0.25 mg/ml,50 ml [ویال آگراستات 0.25میلی گرم/میلی لیتر 50میلی لیتر] ALGORITHM Tirofiban به زودی ...
TARGOCID Injection,Powder 200 mg [پودر قابل تزریق تارگوسید 200میلی گرم] AVENTIS PHARMA Teicoplanin به زودی ...
TARGOCID Injection,Powder 400 mg [پودر قابل تزریق تارگوسید 400 میلی گرم] AVENTIS PHARMA Teicoplanin به زودی ...
MAXALT Tablet 10 mg [قرص مگزالت 10 میلی گرم] MERCK SHARP & DOHME Rizatriptan به زودی ...
MAXALT Tablet 5 mg [قرص مگزالت 5 میلی گرم] MERCK SHARP & DOHME Rizatriptan به زودی ...
RILUTEK Tablet 50 mg [قرص ریلوتک 50 میلی گرم] SANOFI AVENTIS Riluzole به زودی ...
PHENERGAN Injection 25 mg/ml,1 ml [آمپول فنرگان 25 میلی گرم/میلی لیتر 1میلی لیتر] AVENTIS PHARMA Promethazine به زودی ...
EPILIM Syrup 200 mg/5 ml,300 ml [شربت اپیلیم 200میلی گرم/5میلی لیتر 300میلی لیتر] SANOFI AVENTIS Sodium Valproate به زودی ...
ELOXATIN Injection,Powder 100 mg [پودر قابل تزریق الوگزاتین 100 میلی گرم] SANOFI AVENTIS Oxaliplatin به زودی ...
ELOXATINInjection,Powder 50 mg [پودر قابل تزریق الوگزاتین 50 میلی گرم] SANOFI AVENTIS Oxaliplatin به زودی ...
ELOXATIN Injection,Solution 5 mg/ml,20 ml [ویال الوگزاتین 5میلی گرم/میلی لیتر 20میلی لیتر] SANOFI AVENTIS Oxaliplatin به زودی ...
ELOXATIN Injection,Solution 5 mg/ml,10 ml [ویال الوگزاتین 5میلی گرم/میلی لیتر 10میلی لیتر] SANOFI AVENTIS Oxaliplatin به زودی ...
MMR II Injection,Powder,Lyophilized 1 dose-0.5ml [پودر لئوفیلیزه ام ام آر تک دوز-0.5 میلی لیتر] MERCK & CO Measles, Mumps, and Rubella Vaccines به زودی ...
GLUCANTIME Injection 300 mg/ml,5 ml [آمپول گلوکانتیم 300 میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر] SANOFI AVENTIS Meglumine Antimonate به زودی ...
DOTAREM Injection 377 mg/ml,15 ml(PFS) [ویال دوتارم 377میلی گرم/میلی لیتر 15میلی لیتر پی اف اس] GUERBET Gadoteric Acid به زودی ...
DOTAREM Injection 377 mg/ml,20 ml(PFS) [ویال دوتارم 377میلی گرم/میلی لیتر 20 میلی لیتر پی اف اس] GUERBET Gadoteric Acid به زودی ...
DOTAREM Injection 377 mg/ml,20ml [ویال دوتارم 377میلی گرم/میلی لیتر 20 میلی لیتر] GUERBET Gadoteric Acid به زودی ...
DOTAREM Injection 377 mg/ml,10ml [ویال دوتارم 377میلی گرم/میلی لیتر 10میلی لیتر] GUERBET Gadoteric Acid به زودی ...
DOTAREM Injection 377 mg/ml,15ml [ویال دوتارم 377میلی گرم/میلی لیتر 15میلی لیتر] GUERBET Gadoteric Acid به زودی ...
SINGULAIR PEDIATRIC Granule 4 mg/Sachet [ساشه گرانول سینگولر(سینگولار) پدیاتریک 4میلی گرم/ساشه] MERCK SHARP & DOHME Montelukast به زودی ...
SINGULAIR Tablet 5 mg,Chewable [قرص جویدنی سینگولر(سینگولار) 5 میلی گرم] MERCK SHARP & DOHME Montelukast به زودی ...
SINGULAIR Tablet 10 mg [قرص سینگولر (سینگولار) 10 میلی گرم] MERCK SHARP & DOHME Montelukast به زودی ...
DEPONIT NT 10 Patch 10 mg/24 hour,Transdermal [پچ ترنس درمال دپونیت ان تی 10میلی گرم/24ساعت] UCB PHARMA Nitroglycerin به زودی ...
DEPONIT NT 5 Patch 5 mg/24 hour,Transdermal [پچ ترنس درمال دپونیت ان تی 5میلی گرم/24ساعت] UCB PHARMA Nitroglycerin به زودی ...
NITROCINE Injection 1 mg/ml,10ml [آمپول نیتروسین 1میلی گرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر] UCB PHARMA Nitroglycerin به زودی ...
PRIMACORE Injection 1 mg/ml,10 ml [آمپول پریماکور 1میلی گرم/میلی لیتر 10میلی لیتر] SANOFI-SYNTHELABO Milrinone به زودی ...
NIPRUSS Injection,Powder 52.75 mg [پودر قابل تزریق نیپروس 52.75 میلی گرم] UCB Sodium Nitroprusside به زودی ...
ISOKET Spray,Solution 1.25 mg [اسپری ایزوکت 1.25میلی گرم/دوز] UCB Isosorbide Dinitrate به زودی ...
TIENAM IV Injection,Powder 500/500 mg (IV) [پودر قابل تزریق وریدی تینام آی وی 500+500 میلی گرم] MERCK SHARP & DOHME Imipenem+Cilastatin به زودی ...
SYMBICORT Inhaler 160/4,5 mcg [اسپری سیمبیکورت 160/4.5 میکروگرم] ASTRAZENECA Budesonide+Formoterol به زودی ...
SYMBICORT Inhaler 80/4,5mcg [اسپری سیمبی کورت 80/4.5 میکروگرم] ASTRAZENECA Budesonide+Formoterol به زودی ...
SYMBICORT Inhaler 320/9mcg [اسپری سیمبی کورت 320/9 میکروگرم] ASTRAZENECA Budesonide+Formoterol به زودی ...
SYMBICORT Inhaler 160/4,5 mcg,120 dose [اسپری سیمبیکورت 160/4.5 میکروگرم 120 دوز] ASTRAZENECA Budesonide+Formoterol به زودی ...
FERRO SANOL GYN Capsule 80 mg Fe2+/1 mg [کپسول فروسانول گاین 80/1 میلی گرم] UCB PHARMA Ferrous به زودی ...
AVONEX PFS Injection 30 mcg,pen [پن تزریق آونکس پی اف اس 30 میکرو گرم] BIOGEN IDEC B.V Interferon Beta-1A به زودی ...
MADOPAR 250 MG Tablet [قرص مادوپار 200/50 میلی گرم] F.HOFFMANN-LA ROCHE Levodopa-B به زودی ...
ZOLADEX Implant 3.6mg,PFS [ایمپلنت زولادکس 3.6 میلی گرم. پی اف اس] ASTRAZENECA Goserelin به زودی ...
RENVELA Tablet 800mg [قرص رنولا 800 میلی گرم] GENZYME Sevelamer به زودی ...
ZOLADEX LA Injection 10.8mg , PFS [قلم زولادکس 10.8 میلی گرم] ASTRAZENECA Goserelin به زودی ...
DEPAKINE Tablet 200 mg [قرص آهسته رهش دپاکین 200میلی گرم] SANOFI AVENTIS Sodium Valproate به زودی ...
VALCYTE 50MG/ML Susp [سوسپانسیون ولسایت 50میلی گرم/میلی لیتر] PATHEON Valganciclovir به زودی ...
TALIDEX 100 MG Tablet [قرص تالیدکس 100 میلی گرم] Dr. H. Welti AG Thalidomide به زودی ...
RENVELA POWDER 2.4 GR [پودر رنولا 2.4 گرم] GENZYME Sevelamer به زودی ...
CORDARONE 150MG/3ML INJ [آمپول کوردارون 150میلی گرم/3 میلی لیتر] SANOFI AVENTIS Amiodarone به زودی ...
THYMOGLOBULINE 25 MG VIAL [ویال تایموگلوبولین 25 میلی گرم] GENZYME Antilymphocyte Immunoglobulins به زودی ...
DAONIL® 5MG TAB [قرص دائونیل 5 میلی گرم] SANOFI AVENTIS Glibenclamide به زودی ...
APIDRA SOLOSTAR 100IU/ML PRE-FILLED PEN 3ML [قلم از پیش پر شده اپیدرا سولوستار 100 واحد در میلی لیتر 3 میلی لیتری] SANOFI AVENTIS Insulin به زودی ...
TYSABRI 300 MG 15 ML VIAL [ویال تایسبری 300 میلی گرم 15 میلی لیتر] Vetter Pharma Fertigung Gmbh Natalizumab به زودی ...
MOZOBIL 20 mg/1mL Inj [آمپول موزوبیل 20میلی گرم/میلی لیتر] GENZYME Plerixafor به زودی ...
CAPROBEL® 50MG TAB [قرص کاپروبل 50 میلی گرم] SANOFI AVENTIS Bicalutamide به زودی ...
TOUJEO SOLOSTAR 300IU/ML PEN [قلم توجئو سولستار 300واحد/میلی لیتر] SANOFI AVENTIS Insulin به زودی ...
Magnevie B6 Tablet [قرص مگنوی ب6] SANOFI AVENTIS Magnesium Supplement به زودی ...
BRILINTA 90 MG Tablet [قرص بریلینتا 90 میلی گرم - تیکاگرلور] ASTRAZENECA Ticagrelor به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب