قرص متروفن 500 میلی گرم

METROFAN 500 MG Tablet

فن آوریهای نوین دارویی آتیه [ ایران ]
داروهای ضد پروتوزوآها

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب