پماد تریامسینولون ان ان-ناژو 15 گرم

TRIAMCINOLONE N N-NAJO® 15G OINT

داروسازی ایران ناژو [ ایران ]
داروهای پوستی و ضد آفتاب ها

داروسازی ایران ناژو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب