کپسول ریواستیگمین 1.5 میلی گرم

RIVASTIGMINE-JALINOUS® 1.5MG CAP

داروسازی جالینوس [ ایران ]
داروهای ضد زوال عقل

داروسازی جالینوس

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب