ساشه باریوم سولفات-فارما 135 گرم

BARIUM SULFATE-PHARMA 135G SACHET

داروسازی فارماشیمی [ ایران ]
مواد حاجب

داروسازی فارماشیمی

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب