کپسول پیوسته رهش ونابید ای آر 37.5 میلی گرم

VENABID ER 37.5MG EXTENDED RELEASE CAP

داروسازی عبیدی [ ایران ]
داروهای ضد افسردگی

داروسازی عبیدی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب