قرص کلدینیوم سی-عبیدی

CLIDINIUM C-ABIDI TAB

داروسازی عبیدی [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی عبیدی

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب