قرص کلردیازپوکساید-عبیدی 5 میلی گرم


CHLORDIAZEPOXIDE-ABIDI 5MG TAB

داروسازی عبیدی [ ایران ]

داروسازی عبیدی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب