کپسول جم فیبروزیل-عبیدی 300 میلی گرم

GEMFIBROZIL-ABIDI 300MG CAP

داروسازی عبیدی [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی عبیدی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب