قرص کلردیازپوکساید-عبیدی 10 میلی گرم


CHLORDIAZEPOXIDE-ABIDI 10MG TAB

داروسازی عبیدی [ ایران ]

داروسازی عبیدی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب