قرص کوریزان آنتی هیستامین دکونژستان

CORIZAN ANTIHISTAMINE DECONGESTANT TAB

داروسازی عبیدی [ ایران ]
آنتی هیستامین ها

داروسازی عبیدی

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب