قرص ازتیمیب شهردارو 10 میلی گرم

EZETIMIBE SHAHRDAROU 10MG TAB

داروسازی شهر دارو [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی شهر دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب