کپسول پنتوپرازول تسنیم 40 میلی گرم

PANTOPRAZOLE TASNIM 40MG CAP

داروسازی تسنیم [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی تسنیم

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب