کپسول پنتوپرازول تسنیم 40 میلی گرم

PANTOPRAZOLE TASNIM 40MG CAP

داروسازی تسنیم [ ایران ]
داروهای گوارشی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب