محصولات شرکت داروسازی تسنیم

محصولات شرکت داروسازی تسنیم

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
PROTRAL 0.4MG CAP [کپسول پروترال 0.4 میلی گرم] داروسازی تسنیم Tamsulosin به زودی ...
GLYROZE 2MG TAB [قرص گلیرز 2 میلی گرم] داروسازی تسنیم Repaglinide به زودی ...
PANTOPRAZOLE TASNIM 40MG CAP [کپسول پنتوپرازول تسنیم 40 میلی گرم] داروسازی تسنیم Pantoprazole به زودی ...
ASMORAL 10 MG TAB [قرص آسمورال 10 میلی گرم] داروسازی تسنیم Montelukast به زودی ...
ALZIXA 10MG TAB [قرص آلزیکسا 10 میلی گرم] داروسازی تسنیم Memantine به زودی ...
ALZIXA 5MG TAB [قرص آلزیکسا 5 میلی گرم] داروسازی تسنیم Memantine به زودی ...
PLATOMED 75MG TAB [قرص پلاتومد 75 میلی گرم] داروسازی تسنیم Clopidogrel به زودی ...
ZOCAMAX PLUS TAB [قرص زوکاماکس پلاس] داروسازی تسنیم Adult cold به زودی ...
AMLODIPINE/ATORVASTATIN SHIMINAB 5/20MG TAB [قرص آملودیپین/آتورواستاتین شیمی ناب 5/20 میلی گرم] داروسازی تسنیم Amlodipine+Atorvastatin به زودی ...
ZOCAMAX TAB [قرص زوکاماکس] داروسازی تسنیم Adult cold به زودی ...
GLYROZE 0.5MG TAB [قرص گلیرز 0.5 میلی گرم] داروسازی تسنیم Repaglinide به زودی ...
NAPTIN 375MG TAB [قرص ناپتین 375 میلی گرم] داروسازی تسنیم Naproxen به زودی ...
VOLTADEC® 100MG EXTENDED RELEASE CAP [کپسول آهسته رهش ولتادک 100 میلی گرم] داروسازی تسنیم Diclofenac به زودی ...
GLYROZE 1MG TAB [قرص گلیرز ۱ میلی گرم] داروسازی تسنیم Repaglinide به زودی ...
Feltasm t 120MG TAB [قرص فل تسم تی 120 میلی گرم] داروسازی تسنیم Fexofenadine به زودی ...
Fel tasm t 60MG TAB [قرص فل تسم تی 60 میلی گرم] داروسازی تسنیم Fexofenadine به زودی ...
PANTOPRAZOLE TASNIM 20MG CAP [کپسول پنتوپرازول تسنیم 20 میلی گرم] داروسازی تسنیم Pantoprazole به زودی ...
AZITHROMYCIN TASNIM 200MG/5ML 15ML SUSP [سوسپانسیون آزیترومایسین تسنیم 200 میلی گرم/5 میلی گرم 15 میلی لیتر] داروسازی تسنیم Azithromycin به زودی ...
AZPIN® 250MG TAB [قرص آزپین 250 میلی گرم] داروسازی تسنیم Azithromycin به زودی ...
AZPIN® 500MG TAB [قرص آزپین 500 میلی گرم] داروسازی تسنیم Azithromycin به زودی ...
CEFIXIME TASNIM 100MG/5ML 50ML FOR SUSP [سوسپانسیون سفکسیم تسنیم 100 میلی گرم/5 میلی لیتر 50 میلی لیتر] داروسازی تسنیم Cefixime به زودی ...
CETIRIZINE/PSEUDOEPHEDRINE TASNIM 5/120MG TAB [قرص ستیریزین/پزودوافدرین تسنیم 5/120 میلی گرم] داروسازی تسنیم Cetirizine+Pseudoephedrine به زودی ...
ALZETREAT® 10MG TAB [قرص آلزتریت 10 میلی گرم] داروسازی تسنیم Donepezil به زودی ...
ALZETREAT® 5MG TAB [قرص آلزتریت 5 میلی گرم] داروسازی تسنیم Donepezil به زودی ...
NORMSKIN® 20MG CAP [کپسول نورم اسکین 20 میلی گرم] داروسازی تسنیم Isotretinoin به زودی ...
LinoQin 250MG TAB [قرص لینوکین 250 میلی گرم] داروسازی تسنیم Levofloxacin به زودی ...
LinoQin 500MG TAB [قرص لینوکین 500 میلی گرم] داروسازی تسنیم Levofloxacin به زودی ...
MELOXICAM TASNIM 15MG TAB [قرص ملوکسیکام تسنیم 15 میلی گرم] داروسازی تسنیم Meloxicam به زودی ...
MELOXICAM TASNIM 7.5MG TAB [قرص ملوکسیکام تسنیم 7.5 میلی گرم] داروسازی تسنیم Meloxicam به زودی ...
MESATIN 500 MG TAB [قرص مزاتین 500 میلی گرم] داروسازی تسنیم Mesalazine به زودی ...
ASMORAL® 5MG CHEWABLE TAB [قرص جویدنی آسمورال 5 میلی گرم] داروسازی تسنیم Montelukast به زودی ...
DIA-CUT® 15MG TAB [قرص دیا-کات 15 میلی گرم] داروسازی تسنیم Pioglitazone به زودی ...
LUTOGEL 100MG SOFT GEL ORAL or VAGINAL CAP [سافت ژل خوراکی یا واژینال لوتوژل 100 میلی گرم] داروسازی تسنیم Progesterone به زودی ...
LUTOGEL 200MG SOFT GEL ORAL or VAGINAL CAP [سافت ژل خوراکی یا واژینال لوتوژل 200 میلی گرم] داروسازی تسنیم Progesterone به زودی ...
MINCOR® 10MG TAB [قرص مینکور 10 میلی گرم] داروسازی تسنیم Rosuvastatin به زودی ...
MINCOR 20 MG TAB [قرص مینکور 20 میلی گرم] داروسازی تسنیم Rosuvastatin به زودی ...
Tasicare® 10MG TAB [قرص تاسیکر 10 میلی گرم] داروسازی تسنیم Solifenacin به زودی ...
Tasicare ® 5MG TAB [قرص تاسیکر 5 میلی گرم] داروسازی تسنیم Solifenacin به زودی ...
PROTRAL OPAS 0.4MG EXTENDED RELEASE TAB [قرص پروترال اپاس پیوسته رهش 0.4 میلی گرم] داروسازی تسنیم Tamsulosin به زودی ...
TOLTERODINE TASNIM 2MG EXTENDED RELEASE CAP [کپسول پیوسته رهش تولتریدون تسنیم 2 میلی گرم] داروسازی تسنیم Tolterodine به زودی ...
TOLTERODINE TASNIM 4MG EXTENDED RELEASE CAP [کپسول پیوسته رهش تولتریدون تسنیم 4 میلی گرم] داروسازی تسنیم Tolterodine به زودی ...
VENLAFAXINE TASNIM 150MG EXTENDED RELEASE CAP [کپسول پیوسته رهش ونلافاکسین تسنیم 150 میلی گرم] داروسازی تسنیم Venlafaxine به زودی ...
VENLAFAXINE TASNIM 75MG EXTENDED RELEASE CAP [کپسول پیوسته رهش ونلافاکسین تسنیم 75 میلی گرم] داروسازی تسنیم Venlafaxine به زودی ...
Pelliron F CAP [کپسول پلیرون اف] داروسازی تسنیم Ferrous sulfate+folic acid به زودی ...
Foliday CAP [کپسول فولی دی] داروسازی تسنیم Ferrous sulfate+folic acid به زودی ...
TALIQUID+ Softgel [سافت ژل تالیکویید پلاس] داروسازی تسنیم Calcium به زودی ...
TERRAVEX 0.5 MG Capsule [کپسول تراوکس 0.5 میلی گرم] داروسازی تسنیم Dutasteride به زودی ...
شرکت داروسازی تسنیم
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب