سوسپانسیون آزیترومایسین تسنیم 200 میلی گرم/5 میلی گرم 15 میلی لیتر

AZITHROMYCIN TASNIM 200MG/5ML 15ML SUSP

داروسازی تسنیم [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب