سافت ژل خوراکی یا واژینال لوتوژل 200 میلی گرم

LUTOGEL 200MG SOFT GEL ORAL or VAGINAL CAP

داروسازی تسنیم [ ایران ]
هورمون های جنسی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب