قرص پروترال اپاس پیوسته رهش 0.4 میلی گرم

PROTRAL OPAS 0.4MG EXTENDED RELEASE TAB

داروسازی تسنیم [ ایران ]
داروهای مجاری ادرای

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب