سافت ژل خوراکی یا واژینال لوتوژل 100 میلی گرم

LUTOGEL 100MG SOFT GEL ORAL or VAGINAL CAP

داروسازی تسنیم [ ایران ]
هورمون های جنسی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب