قرص آملودیپین/آتورواستاتین شیمی ناب 5/20 میلی گرم

AMLODIPINE/ATORVASTATIN SHIMINAB 5/20MG TAB

داروسازی تسنیم [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب