کپسول پیوسته رهش ونلافاکسین تسنیم 75 میلی گرم

VENLAFAXINE TASNIM 75MG EXTENDED RELEASE CAP

داروسازی تسنیم [ ایران ]
داروهای ضد افسردگی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب