محصولات شرکت داروسازی تدبیر کالای جم

محصولات شرکت داروسازی تدبیر کالای جم

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
DEPRILAX 75MG EXTENDED RELEASE CAP [کپسول آهسته رهش دپریلکس 75 میلی گرم] داروسازی تدبیر کالای جم Venlafaxine به زودی ...
DEPRILAX 37.5MG EXTENDED RELEASE CAP [کپسول آهسته رهش دپریلکس 37.5 میلی گرم] داروسازی تدبیر کالای جم Venlafaxine به زودی ...
TRANQOPINE 25MG TAB [قرص ترانکوپین 25 میلی گرم] داروسازی تدبیر کالای جم Quetiapine به زودی ...
TRANQOPINE 100MG TAB [قرص ترانکوپین 100 میلی گرم] داروسازی تدبیر کالای جم Quetiapine به زودی ...
TINYPHEN 80MG DISPERSIBLE TAB [قرص تاینی فن 80 میلی گرم] داروسازی تدبیر کالای جم Acetaminophen به زودی ...
TINYPHEN 125MG ORAL DISINTEGRATING TAB [قرص جویدنی تاینی فن 125 میلی گرم] داروسازی تدبیر کالای جم Acetaminophen به زودی ...
TINYPHEN 160MG ORAL DISINTEGRATING TAB [قرص جویدنی تاینی فن 160 میلی گرم] داروسازی تدبیر کالای جم Acetaminophen به زودی ...
Urinacin 10MG TAB [قرص یوریناسین 10 میلی گرم] داروسازی تدبیر کالای جم Solifenacin به زودی ...
Urinacin 5MG TAB [قرص یوریناسین 5 میلی گرم] داروسازی تدبیر کالای جم Solifenacin به زودی ...
DULOXICAP 20MG CAP [کپسول دولکسی کپ 20 میلی گرم] داروسازی تدبیر کالای جم Duloxetine به زودی ...
DULOXICAP 30MG CAP [کپسول دولکسی کپ 30 میلی گرم] داروسازی تدبیر کالای جم Duloxetine به زودی ...
Trustorix Syrup [شربت تراس توریکس] داروسازی تدبیر کالای جم Cyproheptadine به زودی ...
TRANQOPINE 200MG TAB [قرص ترانکوپین 200 میلی گرم] داروسازی تدبیر کالای جم Quetiapine به زودی ...
MERIDUCTIL 15MG CAP [کپسول مریداکتیل 15 میلی گرم] داروسازی تدبیر کالای جم Sibutramine به زودی ...
MERIDUCTIL 10MG CAP [کپسول مری داکتیل 10 میلی گرم] داروسازی تدبیر کالای جم Sibutramine به زودی ...
ALENDOVIT 70MG/5600IU TAB [قرص آلندوویت 75میلی گرم/5600 واحد] داروسازی تدبیر کالای جم Alendronic Acid+Colecalciferol به زودی ...
ALENDOVIT 70MG/2800IU TAB [قرص آلندوویت 70 میلی گرم/2800 .احد] داروسازی تدبیر کالای جم Alendronic Acid+Colecalciferol به زودی ...
RIZAMELT® 10MG O.D TAB [قرص ریزاملت 10 میلی گرم او.دی] داروسازی تدبیر کالای جم Rizatriptan به زودی ...
STRAMOX 40MG CAP [کپسول استراموکس 40 میلی گرم] داروسازی تدبیر کالای جم Atomoxetine به زودی ...
STRAMOX 10MG CAP [کپسول استراموکس 10 میلی گرم] داروسازی تدبیر کالای جم Atomoxetine به زودی ...
DULOXICAP 60MG CAP [کپسول دولکسی کپ 60 میلی گرم] داروسازی تدبیر کالای جم Duloxetine به زودی ...
STRAMOX 18MG CAP [کپسول استراموکس 18 میلی گرم] داروسازی تدبیر کالای جم Atomoxetine به زودی ...
STRAMOX 25MG CAP [کپسول استراموکس 25 میلی گرم] داروسازی تدبیر کالای جم Atomoxetine به زودی ...
STRAMOX 60MG CAP [کپسول استراموکس 60 میلی گرم] داروسازی تدبیر کالای جم Atomoxetine به زودی ...
Lexopram 10 mg Tab [قرص لگزوپرام 10 میلی گرم (لکسوپرام)] داروسازی تدبیر کالای جم Escitalopram به زودی ...
Tranqopine ER 50 mg Tab [قرص ترانکوپین ای آر 50 میلی گرم] داروسازی تدبیر کالای جم Quetiapine به زودی ...
Tranqopine ER 200 Tab [قرص ترانکوپین ای آر 200 میلی گرم] داروسازی تدبیر کالای جم Quetiapine به زودی ...
Exerect 30MG Coated TAB [قرص روکشدار اگزیرکت 30 میلی گرم] داروسازی تدبیر کالای جم Dapoxetine به زودی ...
Detrolit 4 mg ER CAP [کپسول پیوسته رهش دترولیت 4 میلی گرم] داروسازی تدبیر کالای جم Tolterodine به زودی ...
Detrolit 2 mg ER CAP [کپسول پیوسته رهش دترولیت 2 میلی گرم] داروسازی تدبیر کالای جم Tolterodine به زودی ...
Hypnoka 10 mg E.R CAP [کپسول پیوسته رهش هیپنوکا 10 میلی گرم] داروسازی تدبیر کالای جم Zaleplon به زودی ...
Hypnoka 5 mg E.R CAP [کپسول پیوسته رهش هیپنوکا 5 میلی گرم] داروسازی تدبیر کالای جم Zaleplon به زودی ...
Oxyforte Chew Tablet [قرص جویدنی اکسی فورت] داروسازی تدبیر کالای جم Caffeine به زودی ...
MIRTAZAPINE TKJ 15 MG Tablet [قرص میرتازاپین تدبیر کالای جم 15 میلی گرم] داروسازی تدبیر کالای جم Mirtazapine به زودی ...
MIRTAZAPINE TKJ 7.5 MG Tablet [قرص میرتازاپین تدبیر کالای جم 7.5 میلی گرم] داروسازی تدبیر کالای جم Mirtazapine به زودی ...
MIRTAZAPINE TKJ 45 MG Tablet [قرص میرتازاپین تدبیر کالای جم 45 میلی گرم] داروسازی تدبیر کالای جم Mirtazapine به زودی ...
XENTRA 25MG Tablet [قرص زنترا 25 میلی گرم] داروسازی تدبیر کالای جم Tetrabenazine به زودی ...
شرکت داروسازی تدبیر کالای جم
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب