کپسول سلکسوسد 100 میلی گرم

CELEXOSAD 100MG CAP

داروسازی سجاد داروی شرق [ ایران ]

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب