قرص پیوگلیتازون سجاد دارو 15 میلی گرم

PIOGLITAZONE SAJADDAROU 15MG TAB

داروسازی سجاد داروی شرق [ ایران ]
داروهای ضد دیابت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب