کپسول سلکسوسد 200 میلی گرم

CELEXOSAD 200MG CAP

داروسازی سجاد داروی شرق [ ایران ]

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب