قرص تولتریدین سجاد دارو 1 میلی گرم

TOLTERODINE SAJADDAROU 1MG TAB

داروسازی سجاد داروی شرق [ ایران ]
داروهای مجاری ادرای

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب