کپسول لانسوساد 30 میلی گرم

LANSOSAD 30MG CAP

داروسازی سجاد داروی شرق [ ایران ]
داروهای گوارشی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب