کپسول لانسوساد 15 میلی گرم

LANSOSAD 15MG CAP

داروسازی سجاد داروی شرق [ ایران ]
داروهای گوارشی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب