کپسول آهسته رهش کولیبسان 200 میلی گرم

COLIBSAN 200MG ER CAP

داروسازی سجاد داروی شرق [ ایران ]
داروهای گوارشی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب