قرص تولتریدین ساج دارو 2 میلی گرم

TOLTERODINE SAJADDAROU 2MG TAB

داروسازی سجاد داروی شرق [ ایران ]
داروهای مجاری ادرای

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب