قرص پروتورابکس 20 میلی گرم

PROTORABEX 20MG TAB

داروسازی سجاد داروی شرق [ ایران ]
داروهای گوارشی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب