پماد آنستیک 5%

ANESTIC 5% OINT

داروسازی تهران دارو [ ایران ]
بیحس کننده های موضعی

داروسازی تهران دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب