قرص کاپتوپریل-تدافارم 50 میلی گرم


CAPTOPRIL-TEDAPHARM 50MG TAB

داروسازی تهران دارو [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی تهران دارو

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب