دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

 
نام شرکت: داروسازی عبیدی زمینه فعالیت: تولید دارو
کشور (خط تولید): IRAN تلفن تماس:  
ردیف نام فارسی داروکد IRCنام علمی دارو (ژنریک)
1
قرص روکشدار ادوالژین فلش 684 میلی گرم
Advalgin Flash® 684 MG TAB
1228219818 Ibuprofen
2
قرص ناپروکسن-عبیدی 500 میلی گرم
NAPROXEN-ABIDI 500MG TAB
1228050633 Naproxen
3
قرص ناپروکسن-عبیدی 250 میلی گرم
NAPROXEN-ABIDI 250MG TAB
1228067211 Naproxen
4
شربت کوریزان® کودکان درد و تب 120 میلی گرم/5میلی لیتر 120 میلی لیتر
CHILDREN CORIZAN PAIN & FEVER 120MG/5ML 120ML SYRU
1228217920 Acetaminophen
5
قرص روکشدار ازیپم 10 میلی گرم
Ezipam® 10MG FC.TAB
1224444487 Escitalopram
6
قرص سرترالین-عبیدی 50 میلی گرم
SERTRALIN-ABIDI 50MG TAB
1228046995 Sertraline
7
قرص سرترالین-عبیدی 100 میلی گرم
SERTRALINE-ABIDI 100MG TAB
1228046988 Sertraline
8
شربت کوریزان® کودکان درد و تب 60 میلی لیتر
Children Corizan Pain & Fever® 120MG/5ML 60ML SYRUP
1228050640 Acetaminophen
9
قرص تاوانکس 500 میلی گرم
TAVANEX 500MG TAB
1228197321 Levofloxacin
10
قرص تاوانکس 750 میلی گرم
TAVANEX 750MG TAB
1228212888 Levofloxacin
11
قرص لویکسام 50 میلی گرم
LUVIXAM 50MG TAB
1228055577 Fluvoxamine
12
قرص گلومت 1000 میلی گرم
Glomet ® 1000MG TAB
1224444466 Metformin
13
قرص گلومت 500 میلی گرم
Glomet ®500MG TAB
1224444465 Metformin
14
قرص کلوبیوم 10 میلی گرم
CLOBIUM 10MG TAB
1228026812 Clobazam
15
قرص ونابید 75 میلی گرم
VENABID 75MG TAB
1228149924 Venlafaxine
16
قرص ونابید 37.5 میلی گرم
VENABID 37.5MG TAB
1228149931 Venlafaxine
17
کپسول پیوسته رهش ونابید ای آر 150 میلی گرم
VENABID ER 150MG EXTENDED RELEASE CAP
1228149986 Venlafaxine
18
کپسول پیوسته رهش ونابید ای آر 75 میلی گرم
VENABID ER 75MG EXTENDED RELEASE CAP
1228149979 Venlafaxine
19
کپسول پیوسته رهش ونابید ای آر 37.5 میلی گرم
VENABID ER 37.5MG EXTENDED RELEASE CAP
1224444450 Venlafaxine
20
کرم کلوتریمازول-عبیدی 1% 15 گرم
CLOTRIMAZOLE-ABIDI 1% 15G CREAM
1228067167 Clotrimazole
21
قرص دیابزید ام آر 30 میلی گرم
Diabezid® MR 30 MG TAB
1224444119 Gliclazide
22
قرص دیابزید ام آر 60 میلی گرم
Diabezid® MR 60 MG TAB
1224444120 Gliclazide
23
قرص دیابزید 80 میلی گرم
DIABEZID® 80MG TAB
1228052644 Gliclazide
24
قرص دیابزید 30 میلی گرم
DIABEZID® 30MG TAB
1224444441 Gliclazide
25
قرص دیابزید 60 میلی گرم
DIABEZID® 60MG TAB
1224444442 Gliclazide
26
قرص فکسوفنادین-عبیدی 60 میلی گرم
FEXOFENADINE-ABIDI 60MG TAB
1228090332 Fexofenadine
27
شربت والپروات سدیم-عبیدی 120 میلی لیتر
VALPROATE SODIUM-ABIDI 200MG/5ML 120ML SYRUP
1228043116 Sodium Valproate
28
قرص لوراتادین-عبیدی 10 میلی گرم
LORATADINE-ABIDI 10MG TAB
1228067174 Loratadine
29
کپسول زونیسماید-عبیدی 25 میلی گرم
ZONISAMIDE-ABIDI 25MG CAP
1228133091 Zonisamide
30
کپسول زونیسماید-عبیدی 50 میلی گرم
ZONISAMIDE-ABIDI 50MG CAP
1228133107 Zonisamide
31
قرص دهان باز شونده ملتیوا 10 میلی گرم
Meltiva® 10MG O.D TAB
1228223396 Rizatriptan
32
شربت ستریزین-عبیدی 5میلی گرم/5میلی لیتر
CETIRIZINE-ABIDI 5MG/5ML 60ML SYRUP
1228059445 Cetirizine
33
قرص ستریزین-عبیدی 10 میلی گرم
CETIRIZINE-ABIDI 10MG TAB
1228055584 Cetirizine
34
قرص ستریزین-عبیدی 5 میلی گرم
CETIRIZINE-ABIDI 5MG TAB
1228055591 Cetirizine
35
قرص ویسول® 5 میلی گرم
Vsol® 5 MG Tab
1228221026 Solifenacin
36
قرص ویسول® 10 میلی گرم
Vsol® 10 MG Tab
1228221019 Solifenacin
37
قرص اکساتنت 600 میلی گرم
Oxatent® 600 MG TAB
1224444121 Linezolid
38
کپسول گلیدار 100 میلی گرم
Glidar 250 mg Tab
1224444435 Temozolomide
39
کپسول گلیدار 100 میلی گرم
Glidar 100 mg Tab
1224444434 Temozolomide
40
قرص مترونیدازول-عبیدی 250 میلی گرم
METRONIDAZOLE-ABIDI 250MG TAB
1228067198 Metronidazole
41
قرص ولبان® ای آر 150 میلی گرم
WELLBAN ER® 150MG EXTENDED RELEASE TAB
1228142406 Bupropion
42
قرص ولبان 75 میلی گرم
WELLBAN® 75MG TAB
1228044595 Bupropion
43
قرص خط دار سیتاکس 40 میلی گرم
CITALEX 40MG FC TAB
1228027222 Citalopram
44
قرص کلردیازپوکساید-عبیدی 5 میلی گرم
CHLORDIAZEPOXIDE-ABIDI 5MG TAB
1228059414 Chlordiazepoxide
45
قرص کلردیازپوکساید-عبیدی 10 میلی گرم
CHLORDIAZEPOXIDE-ABIDI 10MG TAB
1228059421 Chlordiazepoxide
46
قرص ترانکوئین 2 میلی گرم
TRANQUINE 2MG TAB
1228041549 Diazepam
47
قرص خط دار سیتالکس 20 میلی گرم
CITALEX 20MG FC TAB
1228027314 Citalopram
48
قرص ویرابکس 500 میلی گرم
VIRABEX® 500MG TAB
1228210761 Valaciclovir
49
قرص ویرابکس 1000 میلی گرم
VIRABEX 1000MG TAB
1228210778 Valaciclovir
50
کپسول لوکستا 20 میلی گرم
LOXETA 20MG CAP
1228220791 Duloxetine
51
کپسول لوکستا 60 میلی گرم
LOXETA 60MG CAP
1228215285 Duloxetine
52
کپسول لوکستا 30 میلی گرم
LOXETA 30MG CAP
1228215384 Duloxetine
53
کپسول فلوکستین-عبیدی 20 میلی گرم
FLUOXETINE-ABIDI 20MG CAP
1228051203 Fluoxetine
54
قرص لورازپام-عبیدی 2 میلی گرم
LORAZEPAM-ABIDI 2MG TAB
1228049088 Lorazepam
55
قرص لورازپام-عبیدی 1 میلی گرم
LORAZEPAM-ABIDI 1MG TAB
1228049064 Lorazepam
56
قرص زانال 0.5 میلی گرم
Xanal®0.5MG TAB
1228043871 Alprazolam
57
قرص زانال 1 میلی گرم
Xanal® 1 MG TAB
1228043888 Alprazolam
58
قرص ریسپریدول-عبیدی 3 میلی گرم
RISPERIDONE-ABIDI 3MG TAB
1228059148 Risperidone
59
قرص ریسپریدول-عبیدی 1 میلی گرم
RISPERIDONE-ABIDI 1MG TAB
1228059124 Risperidone
60
کپسول فلوکستین-عبیدی 10 میلی گرم
FLUOXETINE-ABIDI 10MG CAP
1228051197 Fluoxetine
61
شربت فلوکستین-عبیدی 20میلی گرم/5میلی لیتر 60میلی لیتر
FLUOXETINE-ABIDI 20MG/5ML 60ML SYRUP
1228055652 Fluoxetine
62
قرص نورتریپتیلن-عبیدی 25 میلی گرم
NORTRIPTYLINE-ABIDI 25MG TAB
1228051098 Nortriptyline
63
قرص نورتریپتیلین-عبیدی 10 میلی گرم
NORTRIPTYLINE-ABIDI 10MG TAB
1228051081 Nortriptyline
64
قرص ریزیدرونات-عبیدی 5 میلی گرم
RISEDRONATE-ABIDI 5MG TAB
1228142635 Risedronate
65
قرص ریزیدرونات-عبیدی 35 میلی گرم
RISEDRONATE-ABIDI 35MG TAB
1228142642 Risedronate
66
قرص ریسپریدول-عبیدی 2 میلی گرم
RISPERIDONE-ABIDI 2MG TAB
1228059131 Risperidone
67
قرص ریسپریدول-عبیدی 4 میلی گرم
RISPERIDONE-ABIDI 4MG TAB
1228059308 Risperidone
68
قرص کتوتیفن-عبیدی 1 میلی گرم
KETOTIFEN-ABIDI 1MG TAB
1228035296 Ketotifen
69
شربت کتوتیفن-عبیدی 1میلی گرم/5میلی لیتر
KETOTIFEN-ABIDI 1MG/5ML 120ML SYRUP
1228027444 Ketotifen
70
قرص اناپرل 20 میلی گرم
Enaprel 20MG TAB
1228051210 Enalapril
71
قرص جویدنی ایروکاست 5 میلی گرم
AIROKAST 5MG CHEWABLE TAB
1228106101 Montelukast
72
قرص ایروکاست 10 میلی گرم
AIROKAST 10MG TAB
1228106118 Montelukast
73
قرص اناپرل 5 میلی گرم
Enaprel 5MG TAB
1228040894 Enalapril
74
قرص اناپرل 10 میلی گرم
Enaprel 10MG TAB
1228131981 Enalapril
75
قرص لوستار 50 میلی گرم
LOSTAR 50MG FC TAB
1228048890 Losartan
76
قرص آتوواست 40 میلی گرم
ATOVAST 40MG TAB
1228026799 Atorvastatin
77
قرص آتوواست 10 میلی گرم
ATOVAST 10MG TAB
1228026775 Atorvastatin
78
قرص خط دار لوستار 25 میلی گرم
LOSTAR 25MG FC TAB
1228027260 Losartan
79
قرص آتوواست 20 میلی گرم
ATOVAST 20MG TAB
1228026782 Atorvastatin
80
کپسول فنوفیبرات-عبیدی 200 میلی گرم
FENOFIBRATE-ABIDI 200MG CAP
1228126819 Fenofibrate
81
کپسول فنوفیبرات-عبیدی 100 میلی گرم
FENOFIBRATE-ABIDI 100MG CAP
1228126802 Fenofibrate
82
کپسول گاباپنتین عبیدی 100 میلی گرم
Gabapentin 100 - ABIDI CAP
1228078361 Gabapentin
83
کپسول گاباپنتین عبیدی 300 میلی گرم
Gabapentin 300 - ABIDI CAP
1228078378 Gabapentin
84
قرص زست پرل 5 میلی گرم
ZESTPREL 5MG TAB
1228027239 Lisinopril
85
قرص زست پرل 10 میلی گرم
ZESTPREL 10MG TAB
1228027246 Lisinopril
86
قرص زست پرل 20 میلی گرم
ZESTPREL 20MG TAB
1228027253 Lisinopril
87
قرص لیپوستین 20 میلی گرم
Lipostin® 20MG TAB
1228067181 Lovastatin
88
قرص سوتالول-عبیدی 40 میلی گرم
SOTALOL-ABIDI 40MG TAB
1228059360 Sotalol
89
قرص سوتالول-عبیدی 80 میلی گرم
SOTALOL-ABIDI 80MG TAB
1228059377 Sotalol
90
قرص روپیکسون 20 میلی گرم
Ropixon 20 MG Tab
1228226052 Rosuvastatin
91
قرص روپیکسون 40 میلی گرم
Ropixon ® 40MG TAB
1228226069 Rosuvastatin
92
قرص روپیکسون 10 میلی گرم
Ropixon ® 10MG TAB
1228226045 Rosuvastatin
93
قرص روپیکسون 5 میلی گرم
Ropixon 5 MG Tab
1228226038 Rosuvastatin
94
قرص یدوکینول-عبیدی 210 میلی گرم
IODOQUINOL-ABIDI 210MG TAB
1228040900 Iodoquinol
95
کپسول ازونیوم عبیدی® 40 میلی گرم
Ezonium Abidi® 40MG CAP
1228146916 Esomeprazole
96
کپسول ازونیوم عبیدی® 20 میلی گرم
Ezonium Abidi® 20 MG CAP
1228146909 Esomeprazole
97
قرص روپینیرول-عبیدی 5 میلی گرم
ROPINIROLE-ABIDI 5MG TAB
1228139208 Ropinirole
98
قرص روپینیرول-عبیدی 1 میلی گرم
ROPINIROLE-ABIDI 1MG TAB
1228139222 Ropinirole
99
کپسول مرازول 20 میلی گرم
MERAZOLE 20MG CAP
1228067068 Omeprazole
100
قرص آلنیت 70 میلی گرم
ALENATE 70MG TAB
1228027307 Alendronate
101
کپسول لانزو عبیدی 15 میلی گرم
LANZO ABIDI 15MG CAP
1228150951 Lansoprazole
102
کپسول لانزو عبیدی 30 میلی گرم
LANZO ABIDI 30MG CAP
1228150944 Lansoprazole
103
قرص تئولیت 200 میلی گرم
THEOLITE 200MG TAB
1228027277 Theophylline
104
قرص کاردیلکس 6.25 میلی گرم
CARDILEX® 6.25MG TAB
1228059384 Carvedilol
105
کپسول فروفورت دئودنال
FERRO FORT DUODENAL CAP
1228228315 Ferrous
106
قرص کاردیلکس 25 میلیگرم
CARDILEX® 25MG TAB
1228059407 Carvedilol
107
قرص کاردیلکس 12.5 میلی گرم
CARDILEX® 12.5MG TAB
1228059391 Carvedilol
108
قرص کلوپیدوگرل-عبیدی 75 میلی گرم
CLOPIDOGREL-ABIDI 75MG TAB
1228100383 Clopidogrel
109
قرص جم فیبروزیل-عبیدی 450 میلی گرم
GEMFIBROZIL-ABIDI 450MG TAB
1228051180 Gemfibrozil
110
کپسول جم فیبروزیل-عبیدی 300 میلی گرم
GEMFIBROZIL-ABIDI 300MG CAP
1228067099 Gemfibrozil
111
شربت کوریزان سرماخوردگي كودكــان ® 120 میلی گرم
Children Corizan Grippe® 120ML Syrup
1228067143 Pediatric Gripe
112
شربت کوریزان سرماخوردگي كودكــان ® 60 میلی گرم
Children Corizan Grippe® 60ML Syrup
1228218842 Pediatric Gripe
113
قرص پروپرانولول-عبیدی 10 میلی گرم
PROPRANOLOL-ABIDI® 10MG TAB
1228059438 Propranolol
114
قرص پروپرانولول-عبیدی 20 میلی گرم
PROPRANOLOL-ABIDI 20MG TAB
1228149948 Propranolol
115
قرص کوریزان آنتی هیستامین دکونژستان
CORIZAN ANTIHISTAMINE DECONGESTANT TAB
1228059469 Antihistamine Decongestant
116
قرص کدیمال اکسترا 565 میلی گرم
CODIMAL EXTRA 500/65MG TAB
1228210334 Acetaminophen+Caffeine
117
قرص والزومیکس 10/320 میلی گرم
Valzomix® 10/320MG TAB
1224444460 Amlodipine+Valsartan
118
قرص والزومیکس 5/320 میلی گرم
Valzomix® 5/320MG TAB
1224444462 Amlodipine+Valsartan
119
قرص والزومیکس 10/160 میلی گرم
Valzomix® 10/160MG TAB
1224444459 Amlodipine+Valsartan
120
قرص والزومیکس 5/160 میلی گرم
Valzomix® 5/160MG TAB
1224444461 Amlodipine+Valsartan
121
قرص والزومیکس 5/80 میلی گرم
Valzomix® 5/80MG TAB
1224444496 Amlodipine+Valsartan
122
کپسول دیفوزل 120 میلی گرم
Diphosel® 120 MG CAP
1224444447 Dimethyl Fumarate
123
کپسول دیفوزل 240 میلی گرم
Diphosel® 240 MG CAP
1224444448 Dimethyl Fumarate
124
قرص سیفروپکس 0.7 میلی گرم
SIFROPEX 0.7MG TAB
1228127175 Pramipexole
125
قرص زیپمت 50/500 میلی گرم
ZIPMET® 50/500 mg Tab
1228224690 Sitagliptin+Metformin
126
شربت کوریزان® کودکان سرماخوردگی و آنفلوانزا 120 میلی لیتر
CHILDREN CORIZAN COLD & FLU 120ML SYRUP
1228218347 Acetaminophen+Diphenhydramine+Phenylephrine
127
قرص روکشدار خط دار ادوالژین سرماخوردگی 200/5 میلی گرم
Advalgin Cold® 200/5 Tab
1228219252 Ibuprofen+Phenylephrine
128
قرص سیفروپکس 0.18 میلی گرم
SIFROPEX 0.18MG TAB
1228129964 Pramipexole
129
کپسول ابیتانت 80/80 میلی گرم
ABITANT 80/80MG CAP
1228218248 Aprepitant
130
کپسول ابیتانت 125/80/80/میلی گرم
ABITANT 125/80/80MG CAP
1228203817 Aprepitant
131
قرص موتیدون 10 میلی گرم
MOTIDON® 10MG TAB
1228202445 Domperidone
132
کپسول پنتوپرازول-عبیدی 40 میلی گرم
PANTOPRAZOLE-ABIDI 40MG CAP
1228100307 Pantoprazole
133
کپسول پنتوپرازول-عبیدی 20 میلی گرم
PANTOPRAZOLE-ABIDI 20MG CAP
1228100321 Pantoprazole
134
قرص كلداكس سینوس و آلرژی
Coldax Sinus & Allergy® Tab
1228059353 Adult cold
135
قرص کلداکس روز & شب
COLDAX DAY & NIGHT TAB
1228129155 Adult cold
136
قرص کوریزان
CORIZAN TAB
1228035951 Adult cold
137
قرص کوریزان روز و شب
CORIZAN DAY & NIGHT TAB
1228110443 Adult cold
138
قرص کلدینیوم سی-عبیدی
CLIDINIUM C-ABIDI TAB
1228126437 Clidinium-C
139
قرص کداست 310میلی گرم
CODACET (300+10)MG TAB
1228035098 Acetaminophen+Codeine
140
قرص سوفیرا ۴۰۰ میلی گرم
SOFIRA 400MG TAB
1224444437 Sofosbuvir
141
کپسول فرو فورت گاین
Ferro Fort Gyn® Cap
1228236891 Ferrous sulfate+folic acid
142
قرص زالربان 15 میلی گرم
Xalerban® 15 TAB
1224444116 Rivaroxaban
143
قرص زالربان 20 میلی گرم
Xalerban® 20 TAB
1224444117 Rivaroxaban
144
قرص زالربان 10 میلی گرم
Xalerban® 10 TAB
1224444115 Rivaroxaban
145
قرص زیپتین 50 میلی گرم
ZIPTIN 50MG TAB
1228224317 Sitagliptin
146
قرص زیپتین 25 میلی گرم
ZIPTIN 25MG TAB
1228224300 Sitagliptin
147
قرص زیپتین 100 میلی گرم
ZIPTIN 100MG TAB
1224444443 Sitagliptin
148
قرص روکشدار فویکورا
Foicura® Coated TAB
1224444118 Sofosbuvir+Ledipasvir
بازگشت به لیست شرکت ها