پماد موضعی تتراسیکلین ایران دارو 3%

TETRACYCLINE IRANDAROU 3% OINT

داروسازی ایران دارو [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی ایران دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب