ژل موضعی کلیندامایسین/ترتینوئین ایران دارو 1.2/0.025%

CLINDAMYCIN/TERTINOIN IRAN DAROU 1.2/0.025% GEL

داروسازی ایران دارو [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی ایران دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب