قرص دانپزیل سب 5 میلی گرم

DONEPEZIL SOB 5MG TAB

داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
داروهای ضد زوال عقل

داروسازی سبحان دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب