قرص تریفلوپرازین سبحان دارو 1 میلی گرم

TRIFLUOPERAZINE SOBHAN DAROU 1MG TAB

داروسازی سبحان دارو [ ایران ]

داروسازی سبحان دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب