کپسول دولوکستین-سبحان 60 میلی گرم

DULOXETINE-SOBHAN 60MG CAP

داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
داروهای ضد افسردگی

داروسازی سبحان دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب