قرص ژانوپتین 25 میلی گرم

JANUPTIN 25 MG TAB

داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
داروهای ضد دیابت

داروسازی سبحان دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب