قرص یوتیروکس 50میکروگرم

EUTHYROX Tablet 50 mcg

MERCK KGaA [ آلمان ]
روژین دارو
داروهای تیروئید و ضد تیروئید

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب