قرص دهان بازشو میگنات 10 میلی گرم


MIGNOT DISINTEGRATING ORAL 10 mg

داروسازی امین [ ایران ]
داروهای ضد میگرن

داروسازی امین

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب